แผนผังพิพิธภัณฑ์
ห้องฉายวีดีทัศน์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวิรยาลงกรณ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
พระพรหมมุนี (สุวโจ ผิน ธรรมประทีป)
6. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ห้องโถงกลางชั้น 2

ห้องฉายวีดีทัศน์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวิรยาลงกรณ์

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

พระพรหมมุนี (สุวโจ ผิน ธรรมประทีป)

6. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ห้องโถงกลางชั้น 2